วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง32297)


โครงงาน เรื่องการร้อยมาลัย

ผู้จัดทำ:น.ส.รพีพร   แสงยุติธรรม

ผู้สอน:อาจารย์คเชนทร์   กองพิลา

คำถามของโครงงาน

1.ต้องการศึกษาว่าการร้อยมาลัยมีวิธีการอย่างไรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

2.ประโยนช์ของการร้อยมาลัยคืออะไร

3.การร้อยมาลัยมีความสำคัญอย่างไร
ที่มา
การร้อยมาลัย หมายถึง การประดิษฐ์แบบไทยลักษะณหนึ่งโดยการนำดอกไม้ กลีบดอกไม้ และส่วนต่างๆของดอกไม้ที่ร้อยได้ มาเป็นพวงมีลักษะณะต่างๆกันมากมายหลายแบบตั้งแต่แบบดั้งเดิมจนถึงแบบสมัยใหม่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาว่าการร้อยมาลัยมีวิธีการอย่างไร
2.เพื่อศึกษาว่าการร้อยมาลัยมีกี่แบบและมีปรธโยนช์อย่างไรบ้าง
3.เพื่อดูว่าการร้อยมาลัยสามารถนำไปใช้ประโยนช์อย่างไร

               วิธีการร้อยมาลัยมีหลักสำคัญดังนี้

1.จะต้องเริ่นต้นการร้อยมาลัยจำนวนกลีบมากและจบการร้อยด้วยยจำนวนกลีบน้อยเสมอ เช่น มาลัยซีกเจ็ดหลักจะต้องเริมร้อยแถวแรก=4กลีบและแถว2+3กลีบ

2.แต่ละแถวจะต้องร้อยให้กลีบสับว่างกันเสมอ

3.พยายามร้อยกลีบขนาดเท่ากันและเวลาร้อยจะต้องร้อยกลีบให้เท่ากันทุกกลีบและทุกแถวด้วยเมื่อเวลาร้อยเสร็จแล้วจะเป็นแถวตามยาวขึ้นไปอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบสวยงาม


โฆษณา